Compare Listings

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

Poslovni kvadrati d.o.o. Općim uvjetima poslovanja uređuju svoj poslovni odnos s fizičkom ili pravnom osobom koja s Poslovnim kvadratima d.o.o. sklapa ugovor o posredovanju.

Poslovni kvadrati d.o.o. su ovlašteno trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i koje je upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina pri HGK.
Poslovni kvadrati d.o.o. zapošljavaju agente posredovanja u prometu nekretnina koji su upisani u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina pri HGK.
Poslovni kvadrati d.o.o. su potpisnik Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretnina pri HGK.

POSREDOVANJE ZA PRODAVATELJA

Članak 2.
Prilikom zaprimanja naloga za posredovanje u prodaji nekretnine Poslovni kvadrati d.o.o. će s prodavateljem sklopiti Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Poslovni kvadrati d.o.o. se obvezuju za prodavatelja obavljati osobito sljedeće:
1.       nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2.       upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3.       izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na:
–          očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
–          upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu
–          pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
–          nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
–          okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4.       obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5.       omogućiti pregled nekretnina,
6.       posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7.       čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8.   ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9.   obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Poslovni kvadrati d. o. o. će naplatiti proviziju od prodavatelja u iznosu od 2 % + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene za nekretnine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a 3% + PDV za nekretnine izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
Poslovni kvadrati d.o.o. zadržavaju pravo da i od kupca naplate posredničku naknadu (proviziju), o čemu će s kupcem zaključiti ugovor o posredovanju.
Poslovni kvadrati d.o.o. zadržavaju pravo promjene visine posredničke naknade, što će se točno odrediti ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

POSREDOVANJE ZA KUPCA

Članak 3.
Prilikom zaprimanja naloga za posredovanje u kupnji nekretnine Poslovni kvadrati d.o.o. će s kupcem sklopiti Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Poslovni kvadrati d.o.o. se obvezuju za kupca obavljati osobito sljedeće:
1.       predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
2.       ishoditi izradu predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina,
3.       kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
4.       u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, prisustvovati solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, i nakon toga prijedlog za uknjižbu hipoteke odnijeti u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke.
5.       nakon što hipoteka bude uknjižena, kupcu dostaviti rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom.
6.       prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine
7.       upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili sa uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina
8.       na temelju punomoći:
–          Poreznoj upravi podnijeti poreznu prijavu te prisustvovati procjeni nekretnine od strane komisije Porezne uprave,
–          nakon što kupac plati porez na promet nekretnina, po želji kupca, ugovor o kupoprodaji nekretnina, nositi u Poreznu upravu da se na njega stavi pečat na kojem je navedeno da je porez plaćen ili da je Kupac djelomično ili u cijelosti oslobođen od poreza na promet nekretnina,
–          -u Elektri, Plinari, Stambenom komunalnom gospodarstvu, HEP toplinarstvu, Vodoopskrbi, Zagrebačkom holdingu te drugim ustanovama predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na kupca,
–          u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini na ime kupca.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE KUPCA

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina Poslovni kvadrati d.o.o. naplaćuju proviziju od kupca u iznosu od 2% + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a 3% + PDV za nekretnine izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
Poslovni kvadrati d.o.o. zadržavaju pravo naplate posredničke naknade (provizije)i od prodavatelja, o čemu će s prodavateljem zaključiti ugovor o posredovanju.
Poslovni kvadrati d.o.o. zadržavaju pravo promjene visine posredničke naknade, što će se točno odrediti ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

POSREDOVANJE ZA NAJMODAVCA/ ZAKUPODAVCA I NAJMOPRIMCA/ ZAKUPOPRIMCA

Članak 4.
Prilikom zaprimanja naloga za posredovanje u najmu/ zakupu nekretnine Poslovni kvadrati d.o.o. će s
najmodavcem/zakupodavcem odn. najmoprimcem/zakupoprimcem sklopiti Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Poslovni kvadrati d.o.o. se obvezuju za najmodavca/zakupodavca odn. najmoprimca/zakupoprimca obavljati osobito sljedeće:
1.      provjeriti vlasništvo nekretnine koje je predmet najma ili zakupa,
2.      prezentirati predmetnu nekretninu,
3.      pregovarati pri dogovoru najma ili zakupa predmetne nekretnine,
4.      ishodi izradu ugovora o najmu ili zakupu
5.      za najmodavca ili zakupodavca Poreznoj upravi podnijeti poreznu prijavu
6.      prisustvovati primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

POSREDNIČKA NAKNADA PRI NAJMU I ZAKUPU

Minimalna naknada: 75% mjesečne najamnine/zakupnine + PDV
Naknada za najam ili zakup trajanja od 1-5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine + PDV
Naknada za najam ili zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine + PDV
Poslovni kvadrati d.o.o. zadržavaju pravo naplate posredničke naknade (provizije)i od najmodavca/zakupodavca i od najmoprimca/zakupoprimca, o čemu će s najmodavcem/zakupodavcem i najmoprimcem/zakupoprimcem zaključiti ugovor o posredovanju. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.

 

U Zagrebu, 30.06.2009.